Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах
 

Өргөдөл, гомдлын хариуг: 30 хоногийн дотор хариу хүргүүлнэ.

Өргөдөл гомдлыг хүлээж авах мэргэжилтэн:  ...........................................

Утас: ......................... (Ажлын цагаар)

Өргөдөл, гомдол гаргагч нь Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хуулийг зөрчих, бусдын эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхолыг хохироох, ялгаварлан гадуурхахыг уриалахыг хориглоно.

Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай бол  уг хугацааг 30 хүртэл хоногоор сунгана. Саналын шинжтэй өргөдлийн хариуг 60 хоногт багтаан өгнө.